Algemene voorwaarden

Algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden van Kralen.nl B.V. gevestigd te Middelburg.

 

 

Definities en toepasselijkheid


1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Gebruiker: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
Kralen.nl B.V., (statutair) gevestigd te Middelburg aan de Klarinetweg 20, 4337 RA Middelburg, 4337 RA Middelburg , Kamer van Koophandel nummer 55772889


Internetsite: de internetsites van Gebruiker onder de URL’s https://www.kralen.nl/ en https://www.kralen.info/.

Afnemer: iedere (rechts)persoon, die al dan niet staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of - indien de onderneming is gevestigd buiten Nederland – bij een gelijkwaardige instantie (zoals het Belgisch Handelsregister) en die beschikt over een bij Gebruiker aangemaakte account en/of met wie Gebruiker een overeenkomst aangaat dan wel aan wie Gebruiker een aanbieding doet;


1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten van welke aard dan ook tussen Gebruiker en Afnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op al Gebruikers toekomstige aanbiedingen, offertes, leveringen aan en overeenkomsten met Afnemer, tenzij daarop nieuwe of aangepaste algemene voorwaarden van Gebruiker van toepassing zijn.


1.3 De Afnemer accepteert deze algemene voorwaarden door het plaatsen en/of bevestigen van zijn/haar bestelling. De Afnemer wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben doorgelezen. Bezwaren met betrekking tot deze voorwaarden dienen op voorhand schriftelijk/via bevestigde e-mail kenbaar te worden gemaakt.


1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.


1.7 Gebruiker levert uitsluitend aan ondernemingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of - indien de onderneming is gevestigd buiten Nederland – bij een gelijkwaardige instantie. Door een bestelling te plaatsen bevestigt de Afnemer dat hij een dergelijke onderneming is.

 

1.8 Gebruiker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Afnemer wordt daar dan van op de hoogte gesteld

 


Offertes


2.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.


2.2 Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van haar producten te wijzigen, onder andere wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


2.3 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.


2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gebruiker garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 


Totstandkoming overeenkomst


3.1 De overeenkomst tussen Gebruiker en Afnemer komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


3.2 Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg aanvaardt komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een orderbevestiging - van een door de Afnemer verstrekte opdracht - per email is verzonden naar het door de Afnemer opgegeven e-mailadres. De Afnemer en Gebruiker komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Afnemer is verzonden. De elektronische bestanden van Gebruiker gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.


3.3 Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden Gebruiker niet, tenzij zij door Gebruiker binnen 8 dagen schriftelijk bevestigd.


3.4 Gebruiker heeft een minimum bestelbedrag van € 35 (exclusief BTW) voor bestellingen binnen Nederland en € 50 (exclusief BTW) voor bestellingen buiten Nederland. In geval Afnemer een bestelling plaatst onder genoemd bedrag, wordt er geacht geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand te zijn gekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


3.5 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

 


Wijzigingen


4.1 Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de Afnemer tijdig en schriftelijk aan Gebruiker kenbaar worden gemaakt. Indien Afnemer zijn wijzigingen mondeling aan Gebruiker kenbaar maakt, is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de Afnemer.


4.2 Wijzigingen in reeds verstrekte opdrachten kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. Gebruiker kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.


4.3 Wijzigingen in de reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eerder aan Afnemer versterkte samengestelde prijsopgave vervalt. Gebruiker zal dan aan de Afnemer een nieuwe prijsopgave verstrekken voor de nieuwe opdracht.


4.4 Bij annulering van de opdracht door de Afnemer, zal de Afnemer alle door Gebruiker gemaakte kosten (incl. arbeidsloon en materialen)voor zijn rekening nemen, terwijl Gebruiker tevens gerechtigd is alle voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving van Afnemer te vorderen.

 


Prijzen


5.1 Al onze (groothandels) prijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten, tenzij schriftelijk/via bevestigde e-mail anders is overeengekomen.


5.2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 


Betaling


6.1 Betaling dient te geschieden bij Mastercard, Meastro, Visa, PayPal, Sofort, Giropay, American Express, Carte Bleue of door achteraf betalen. Dit kan uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van Gebruiker met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.


6.2 Indien betaling langer dan 30 dagen na factuurdatum uitblijft, is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


6.3 Gebruiker heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


6.4 Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.


6.5 De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.


6.6 Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


6.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


6.8 De afnemer heeft de plicht om, op straffe van verval van rechten, onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld en uiterlijk binnen twee weken na ontvangst aan de ondernemer te melden.

 


Levering


7.1 Gebruiker zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.


7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.


7.3 Gebruiker zal geaccepteerde bestellingen met inachtneming van artikel 6 en met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.


7.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Gebruiker het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.


7.5 Nadat Gebruiker de bestelling ter verzending heeft aangeboden berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij Afnemer.


7.6 Bulkbestellingen van 50 stuks of meer kunnen niet worden geretourneerd.

 


Eigendomsvoorbehoud


8.1 Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.


8.2 Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.


8.3 De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.


8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


8.5 De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

 

8.6 Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 


Reclamering en herroeping


9.1 De Afnemer is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Maat- kleur, en kwantiteitsverschillen binnen een marge van 5% ten opzichte van de op de internetsite afgebeelde producten zijn niet voor reclamering vatbaar en gelden derhalve als een levering binnen de normen van de gesloten overeenkomst.


9.2 Indien Afnemer van mening is dat de producten niet aan het in de overeenkomst bepaalde beantwoorden, dient Afnemer hiervan binnen acht werkdagen na aflevering van de producten melding te doen aan Gebruiker, waarna recht tot ontbinding of herroeping komt te vervallen


9.3 Afnemer zal in geen geval enige vorm van aanspraak tegen Gebruiker kunnen doen gelden nadat Afnemer de geleverde goederen reeds geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt of bewerkt en/of aan derden heeft doorgeleverd.


9.4 Retourzendingen worden niet geaccepteerd, tenzij Gebruiker hiertoe van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien geen toestemming werd verleend zullen de goederen voor rekening en risico van Afnemer worden geretourneerd of opgeslagen.

Indien u zelf het pakket weigert bij aflevering of als u uw pakket niet binnen de vastgestelde tijd afhaalt bij het afhaalpunt, dan zijn de verzendkosten en de kosten van de retourzending voor eigen rekening. Deze kosten worden ingehouden op het te verrekenen bedrag van de retourzending.


9.5 Reclamering geeft de Afnemer nimmer het recht om de betalingen te weigeren dan wel geheel of gedeeltelijk op te schorten.


9.6 Indien de aard der materialen daartoe aanleiding heeft aanvaardt Gebruiker ook zonder dat zulks aan de Afnemer werd medegedeeld geen verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en afmeting van de producten.


9.7 Retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer en dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Tevens dienen de retourzendingen deugdelijk verpakt te zijn en dient de retourzending voorzien te zijn van een kopie van de factuur met daarop aangegeven welke artikelen retour worden gezonden.


9.8 In geval van retourzendingen welke door Gebruiker zijn goedgekeurd, zal Afnemer een credit ontvangen. Deze kan worden gebruikt bij een volgende levering. Gebruiker restitueert dus geen gelden.


9.9 Gebruiker geeft normale redelijke fabrieksgarantie (maximaal 3 maanden). Deze garantie geldt redelijkerwijs niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: opzet of grove onachtzaamheid, ondeskundig gebruik, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

 


Aansprakelijkheid en vrijwaring


10.1 Gebruiker is nimmer gehouden tot vergoeding aan Afnemer of derden van schade die het gevolg is van een gebrek aan het geleverde product, gebrekkige levering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Gebruiker. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of bedrijfsschade, indirecte schade en winstderving of omzetderving. Indien Gebruiker, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het geleverde product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt met een maximum van € 2.500.

 

10.2 Onze artikelen zijn niet geschikt voor gebruik door of ten behoeve kinderen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Afnemer is dus niet gerechtigd de betreffende producten te gebruiken voor producten die bestemd zijn voor kinderen of door te verkopen aan kinderen of aan derden die deze zullen gebruiken voor (producten voor) of verkopen aan kinderen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt niet toegestaan/oneigenlijk gebruik zoals omschreven in dit lid.

 

10.3 De Afnemer vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden (inclusief alle daarmee gepaard gaande redelijke kosten), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Afnemer toerekenbaar is.

 

10.4 Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat kader redelijkerwijs door Gebruiker verwacht kan worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer. Indien Afnemer op de hoogte komt van enige schade die is of kan worden veroorzaakt door een door Gebruiker geleverd product of van enig gebrek aan zo’n product, stelt hij Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte.

 


Overmacht


11.1 In geval van overmacht is Gebruiker gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gebruiker tot enige schadeloosstelling gehouden is.


11.2 Als overmacht zal onder meer gelden: alle (voorzien en niet voorzien) van buiten komende oorzaken, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer - en/of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaatregelen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van Gebruiker.

 


Intellectueel eigendom


12.1 De Afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Gebruiker, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.


12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.


12.3 Het is de Afnemer verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 


Geschillen


13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.


13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


13.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Middelburg (Nederland).